UAT  MOVILENI, titular al proiectului  “Modernizare strada Stejarului, comuna Movileni, judetul Galati”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluare impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Modernizare strada Stejarului” propus a fi amplasat in comuna Movileni, satul Movileni, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari- Acordul de mediu- Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.